ENG

Antonín Málek

V Málkových portrétech člověka nebo krajiny převažuje vždy snaha postihnout lidskou touhu po zakotvení ve skutečném světě, v pokusu o znovunalezení kontinuity s tradicí, proti nebezpečnému trendu útěku do iluzorního světa virtuální reality, která, zdá se, charakterizuje dobu, ve které dnes žijeme.

Hana Dobešová, 2001

Jednota růzností / Jan Kříž

Vítaná přítomnost pookupačního světoběžníka Antonína Málka na české výtvarné scéně připomene skutečnost, že jeho dílu ani zdaleka nebyla doma věnována taková pozornost, jaké by si zasloužilo. Jsou celá pásma malířovy tvorby, která ještě známe málo, a to nejen z údobí jeho emigračního a stále trvajícího pobývání v západní Evropě i ve světě, ale dokonce i z doby jeho studií v Praze a aktivit v rámci vývoje české strukturální abstrakce počátkem 60. let. Časem se jeho tvorba bohatě a nejednou nečekaně rozvětvila. Sleduje několik paralelních témat, jimž by bylo třeba věnovat pozornost jednotlivě i v souvislosti nelehkých pokusů pojmout Málkovo dílo vcelku jako svědectví výrazné, nanejvýš svéprávné umělecké osobnosti. Tak jak šel čas a jak blíže známe povahu i vývoj obecných tendencí doma i ve světě, tak jsme stále více poutáni k tomu zvláštnímu, co autor přináší, čím se liší i tehdy, jsou-li jeho díla oprávněně řazena do dobových vývojových souvislostí.

Různosti Málkova uměleckého myšlení dnes poutají jako doklad celkových tendencí současného umění, nepochybně rozptýleného do mnoha, nejednou stylově nesouměřitelných směrů. I tvůrčí osobnost se dnes nejednou profiluje spíše jako určitá jednota v mnohosti než pevný monolit sledující jeden směr a myšlenku. Odvaha podstoupit riziko kontrastů a rozporů se nejen jeví jako dobový fenomén, vlastní celému spektru současného umění, ale i jako prostředek, jak vyjevením vnitřních i vnějších konfliktů programování tvorby znovu získat zájem kulturního publika. Opouštění, odmítání a zase návraty, stvrzování a nová aktualizace východisek, sounáležitost minulého, současného a budoucího, to dnes zní velmi aktuálně. Metafyzika radikálního strukturálního symbolismu 60. let i Málkův deskriptivní realismus novější doby si dnes právem nárokují přiznání obecného kulturního významu.

Jako výrazná osobnost se Antonín Málek profiloval již ve svých tušových kresbách z konce 50. a počátku 60. let. V navázání na expresivní tendence, příznačné pro českou cestu ke kubismu, se Antonín Málek úspěšně pokusil spojit dialog s podobou určitých částí české krajiny s relativně nezávislou tvarovou syntézou usilující o hlubinnou symboličnost. Nepřevažuje ani jedna ani druhá stránka obsahu, obojí se spojuje v kresbách citově i myšlenkově hluboce působivých. Temně meditující kresby nejsou jen etapou na cestě k abstrakci, ale svrchovanými díly, která předznamenávají zásadní a v tom smyslu i trvalé vkořenění malířovy tvorby do světa reálných vjemů a osudových událostí života.

Síla raných Málkových kreseb je z dnešního pohledu tak intenzivní, že nám nezbývá než ocenit skutečnost, že navzdory vynikajícím výsledkům se již koncem 50. let Málek iniciativně zapojuje do úsilí názorově blízkých mladých, kteří v symbolice tvarově autonomních malířských a materiálových textur a struktur vidí prostředek krajně autentického, to je niterně sobě i době odpovědného uměleckého výrazu a svědectví. V roce 1960 to Antonína Málka vede ke spoluúčasti na dvou historických Konfrontacích. Konaly se v režimem vynucené, samozřejmě neoficiální intimitě pražských ateliérů Jiřího Valenty a Aleše Veselého. Impulzy grafik Vladimíra Boudníka, díla Mikuláše Medka a Josefa Istlera spolu s hledáním mladých vedly k vytvoření „české školy strukturální abstrakce“, v níž se osobitě uplatnil i Antonín Málek.

Teprve dnes si začínáme uvědomovat, jak blízko měl Málek a jeho přátelé směřující k symbolické abstrakci blízko k paralelnímu vývoji v sousedním, ale tehdy jim nedostupném Rakousku. Tam se ještě v malířských, napůl gestických napůl strukturálních dílech pracovalo na stejném existenciálním, nábožensky mysticky motivovaném symbolismu jako v Praze.

Světově významná jména jako Hermann Nitch, Otto Muehl, Günter Brus a další mohou osvětlit hodnotu děl mladých českých strukturalistů a zároveň charakterizovat specifický ráz materiálových mysterií středoevropského ražení. Díla Antonína Málka patří v tomto ohledu k nejpřesvědčivějším.

Málkův přínos k české „škole strukturální abstrakce“ spočívá zhruba ve dvou stěžejních směrech hledání. Oceníme až mysticky asketickou nicotnost popelavých, lávovitě drsných struktur, vyjadřujících ještě poválečný nihilismus duchovní úvahy na téma „prach jsi a v prach se obrátíš“, na straně druhé nás zaujmou výtvarné promluvy o lidských zkušenostech, pomocí doličných předmětných ingrediencí symbolicky včleněných do kosmizujících tvarů až sakrálně působících materiálových ikon. O tom, že jde v mnoha případech o šifrovaná osobní tajemství, bychom se mohli přesvědčit rentgenovým průzkumem nitra těchto jen zdánlivě amorfních, ve skutečnosti cíleně uvnitř i navenek tematizovaných obrazových objektů. I dál půjde o cosi zvláštního. Tentokrát to bude spojení navracející se lidské podoby s geometrickým obrazcem. Lidská podoba je včleněna do souvislostí osudově významných drah nadosobních a nadčasových skutečností. V kontextu figurální tematizace struktur v českém umění konce 60. let to jistě u Antonína Málka není ojedinělé, pozoruhodná je ale síla kontrastu toho věcného a toho abstraktního, z nichž se ani jedna stránka alibisticky nerozpouští v druhé.

Po roce 1968, kdy české umění postihla postupná vlna emigrací, se ne všichni úspěšně vyrovnali s novými skutečnostmi existence a kultury na Západě. Pokud jde o tvorbu, patří Antonín Málek k těm, kdo se i za nejednou svízelných okolností života dovedli stále držet domácích zkušeností i tradic. Dovedl se vyhnout hrozící estetizaci a zplanění obsahu i výtvarné řeči a v jistém smyslu dokonce ještě zintenzivnil barokně dramatický, bizarně fantazijní akcent svého poselství. Dokonce svou vzdorovitou vydělenost Málek proklamoval ve Švédsku, a především v SRN jako trvalou vlastnost svého díla. Dálo se to cestou drsné exprese fantazijních portrétů, ale i portrétní tvorbou až naturalisticky veristickou. Zemitý, ale barokně extatický realismus jakoby charakterizoval etiku zvláštního Málkova spojení s realitou v pravdivosti nejlepších tradic české kultury a duchovního života. Světová figurace, obohacená o zkušenosti české materiálové malby v Málkových dílech nejednou dospěla ke svým vrcholům.

Zbývá vysvětlit, proč se ze zprvu cestovních Málkových záznamů z dalekého Ladákhu na úpatí Himálají a z chrámů v angkorské oblasti v Kambodži stal v posledních více než deseti letech rozsáhlý program poeticky vylehčeného deskriptivního realismu. Především vynikající kresby, ale i obrazy objevují Antonína Málka jako bravurního kreslíře a malíře realistu. Jistě ho upoutal marný souboj rozpadávajících se klášterních budov s bizarní, dravou přírodou. Je v tom zároveň nostalgie po mizející minulosti, dramatická vize konce a marností civilizace a kultury, ale i jakýsi utopický, opět tíživě melancholický výhled do vzdálené budoucnosti. Ta člověka – pakliže vůbec přežije, snad vrátí do lůna přírody. Bude to ovšem příroda i při vší své fantaskní kráse nebezpečná a k člověku nemilosrdná. Malíř je i zde skeptickým realistou. V co však věří trvale, jsou krásy a pravdy umění. V tom smyslu je dílo Antonína Málka jednotné od svých počátků až do dneška.

Jsi pozorován / Mahulena Nešlehová

Místo Antonína Málka v české umělecké scéně zůstalo po jeho odchodu do emigrace na podzim roku 1968 prázdné. S léty tzv. normalizace zapadlo téměř úplně. Udržováno bylo v povědomí malířových přátel a v úzkém okruhu jeho vrstevníků z neoficiálních Konfrontací roku 1960. Od počátku 60. let, kdy byla jeho tvorba zařazována do výstav aktuálních výtvarných projevů konaných v Praze, Brně, Rychnově nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí, jsme se s Málkovými díly setkali až v roce 1991 na výstavě Českého informelu, uspořádané Galerií hlavního města Prahy. Ve vývoji umělcovy tvorby znamenala radikální podoba „abstrakce“, zahrnujícího u něho léta 1960 až 1964, jeden z vrcholů, což ostatně prokázaly všechny Málkovy práce, které jsme mohli na výstavě spatřit. Společně s Koblasou, Veselým, Sionem, Tomalíkem, Beranem a dalšími. Patřil tehdy k progresivnímu křídlu nejmladší generace a podílel se na formování jejího uměleckého názoru.

Nyní, po téměř pětadvacetiletém působení ve Švédsku a Německu, se rozhodl uspořádat v Jindřichově Hradci, kde vyrůstal a kam se rád navrací, výstavu projektu Jsi pozorován. Motivicky se série rozměrných obrazů patnácti tváří – masek vztahuje k problematice zraňované a deformované lidskosti, jíž se Antonín Málek po léta v exilové tvorbě zabývá. S mementem ochrany lidskosti nás ve vystaveném konceptu uvádí do situace, v níž je citovost člověka ohrožována.

Fikce „být pozorován“, a pozorováním být stále pod psychickým tlakem, a jím také deformován, vychází z Málkovy životní zkušenosti, která se formovala již zde v době totalitního režimu. S odstupem a také s ironizujícím gustem se k prožitku vrací, aby jej v pohledu současného nového humanismu připomněl.

Abychom pochopili umělcův záměr, je třeba se vrátit až k prahu 60. let, neboť vyjádření existenciální tísně, jež je jádrem projektu, má v Málkově tvorbě svoji druhou genezi. Na sklonku 50. a v počátcích 60. let byla reflektována informelními strukturami jeho asamblážovaných obrazů – objektů. V jejich monochromní, asketicky střídmé, nejrůznějšími nástroji destruované reliéfní matérii, vzniklé z rozličných hmot a netradičních prostředků (písků, plechů, juty aj.), jsme byli svědky prolínání dvou sfér: sféry osobního prožitku existence manifestované aktem přímých zásahů do povrchu děl a roviny obecného významu zašifrované do řeči skrytých symbolů. Zdařilým dílem v tomto smyslu byl cyklus nazvaný To, co je uvnitř (1964–65), který má ve vývoji malířovy tvorby platnost předělu. Početně byl také zastoupen na Málkově samostatné výstavě v roce 1968 v Galerii na Karlově náměstí – v někdejší síni Lidové demokracie. Byla umělcovou první a také jedinou samostatnou výstavou, již před svým odchodem v Čechách měl.

Zmiňuji tuto výstavu proto, že zároveň s cyklem objektů To, co je uvnitř byly zde předvedeny práce, které svým tvaroslovím souvisely s linií reaktualizovaného imaginativního umění, jež se v polovině 60. let stávalo východiskem z malátnosti amorfních hmot strukturální abstrakce, která končila v té době v Čechách v tenatech petrifikace. Podnětem nové orientace byl pro mnohé z mladých stoupenců „abstrakce“ její častý symbolický podtext, jenž dával prostor volné fantazijnosti. Najednou byla také tíživost životního pocitu transponována, konkretizována martyrizovanými prvky tělesnosti. Antonín Málek se v polovině 60. let vydal rovněž tímto směrem. Spleť biomorfních tkání, z nichž se rodily partie očí, obrysy hlav, útržky vnitřních orgánů a které prolínaly linie geometrických symbolů, byla pro něho počátkem návratu k figuraci a k realitě. Tehdy si také začal koncipovat námětový okruh své další cesty. Předznamenával ji Portrét Samuela Becketta (1967–68). Rovněž i tento obraz byl na Málkově výstavě a provázel jej soubor pěti tušových portrétních kreseb.

Počáteční vykročení bylo úspěšné. Velkoryse koncipovaná hlava Becketta, zachycující v jednoduché zkratce výrazné rysy spisovatelovy tváře, byla však víc než jen portrétem slavného muže. Stávala se symbolem lidské přímosti a rozhodnosti. Jako majestátní štít, chránící jádro citovosti člověka, postupovala geometrickou sítí prolínajících se imaginárních prostorů.

Přibližovala se jako memento, aby svou přítomností zaplnila celou obrazovou plochu rozměrného plátna, a překročila tak všechna prostorová omezení. Sugestivnost portrétu, jíž tímto způsobem Málek dosáhl, byla nebývalá, a to již proto, že se mu podařilo provázat dušezpytné prvky Beckettovy vrásčité tváře s obecnou problematikou. Pečlivě byl také uvážen podíl abstraktní stylizace s náznaky realistického zobrazení. Nadčasovost poselství obrazu násobila asketická škála hnědošedých a šedobílých barev neefektní střídmé malby.

Zaujetí osudem člověka a smyslem jeho existence se tehdy stalo východiskem Málkových následných prací. Jejich obsah prohloubila zkušenost plynoucí z emigrace. V obrazech, které od roku 1969 vznikaly, převažoval prožitek osamocenosti. Člověk byl malířem konfrontován s okolním světem ve stavu bezbrannosti. V kresbách a malbách situaci reflektovaly obnažené řezy mozku, siluety postav zbavené kůže, imaginární rozhovory se stíny figur, napjatá přediva tkání. „Quo vadis“ triptychu z roku 1971–1972 znělo tehdy v Málkově podání jako výkřik, jehož odpovědí bylo ztichlé prázdno – prázdno po příběhu člověka i jeho stínu. Jen amorfní stékající hmota v popředí lineárně vyznačených záměn prostorů byla svědkem uplynulého času, v němž se vymizení lidského příběhu odehrálo a také skončilo.

Na prožitek prázdnoty navázaly vzápětí obrazy s meditativním zamyšlením. Bylo vtěleno do mlčenlivých fragmentů tváří-masek, které vystupovaly z obrazového prostoru jako tiché stíny svědectví. Jejich pohledy byly obráceny do sebe. V sledu Málkovy tvorby tvořily jakousi předehru k malbám, v nichž se na sklonku 70. let proti sobě rozevřely úzkostnost a ironický škleb. Malířův poměr ke světu prostředkovaly tehdy sugestivně nadsazené velké hlavy a figurální kompozice, jež byly vystaveny ataku expanze okolního prostoru. Výrazová expresivita deformované a martyrizované tělesnosti promlouvala často jazykem, jenž nebyl vzdálen dramatům Baconova a Rouaultova umění.

Procházíme-li tuto polohu Málkova díla, která je však jen jednou z dalších, námětově odlišných oblastí jeho zájmu, k nimž patří portrétní malba a v současnosti také krajina, klademe si otázku, zda právě zachycením stavu psychické tísně nesměřoval malíř za zobrazené utrpení, k dosažení jeho opaku. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom museli pojetí deformované tváře-masky, které tak často v Málkově tvorbě 70. a 80. let nacházíme, vnímat jinak: bez citového prožitku – s odstupem. Manýrizující stylizace tváří, jež často zabíhá v zobrazení martyria do poloh grotesknosti, by pak v tom smyslu byla oním potřebným štítem chránícím křehkost lidského nitra, jež má zůstat utajeno.

Ve srovnání s takto zamýšleným pojetím tváře-masky je koncepce současného projektu Jsi pozorován jiná. Odlišná je svým záměrem, rozsahem, charakterem práce i prostorovým členěním. Tvoří jej patnáct obrazů zpodobujících rozměrné lidské tváře. Jsou uzpůsobené k sestavení do kruhu tak, aby se vstoupivší divák ocitl v jejich moci. Zde již nejde o kontemplaci, ale o obnažení krutosti. Také představa společenství, do něhož nás autor uvádí, je nemilosrdná. Záměrně pokleslá typologie tváří je deformována s karikujícím gustem. Každou tváří navíc prochází parafráze znaku kříže. Zneváženo je vše: úsměv se mění v škleb, pohled v tupé zírání, tvář v grimasu. Uvědomíme si dopad intelektuální hry, která se v konceptu skrývá. Zapadá do ní i hra s divákem. Kdo je vlastně ten, jenž je pozorován? Kdo je zde pozorujícím? Divák, nebo ti, jejichž panoptikální galerii máme před sebou? Role se mění každým krokem. Ty, nebo já, já, nebo ty? Záměny se promítají do manýristické stylizace tváří-masek; jsou využity také k tomu, aby společenství pozorovaných a pozorujících tvořilo nepřetržitý řetězec lidské komedie, a pranýřovalo tak nahotu a drsnost současného žití. Otázkou však je, zda toto pojetí, jež nám malíř předkládá, není samo sobě v daném projektu také maskou.

Z Jindřichova Hradce (téměř) kolem světa… / Charlotta Kotik

Světlo v Ladákhu, mystickém místě vysoko v Himálajích, je intenzivně jasné. Každý prvek krajiny, ať již přírodní nebo vytvořený lidskou rukou, je nadán ostrým obrysem, jako dlátem vytesán ve skále. V tomto tvrdém světě s ostrými hranami a ohromující krásou je i naše vnímání velkých vzdáleností ovlivněno tímto pronikavým světlem, jež potlačuje obvyklé působení perspektivy a souhry mezi pozadím a popředím. Člověku to připomíná atmosféru surrealistických maleb nebo pečlivě kalibrované osvětlení nedávných filmů sci-fi.

Krajině samotné dominují kláštery zahnízděné na útesech shlížejících na nížiny pod sebou. Všechny aspekty života v provincii jsou řízeny z těchto impozantních budov.

Když přišel Tonda Málek do Ladákhu, přímo ho udeřila do tváře vnitřní spiritualita místa, jež je neodlučitelně vetkána do tkaniva každodennosti. Přijel jako umělec na pracovní pobyt na pozvání členů projektu Save Alchi, jež bylo založeno na ochranu a restaurování starobylého kláštera téhož jména. Když byla v roce 1974 oblast Ladákhu objevena jako turistický cíl, stala se také kořistí spekulantů. Protože se jedná o jedno z nejvýše položených a také nejsušších obývaných míst na světě, je jeho ekologie nesmírně křehká. Každá náhlá změna může mít devastující důsledky, a proto byly ve snaze zvrátit tuto příbojovou vlnu založeny takové projekty, jako je ten s programem Save Alchi (Zachraňte Alchi).

Málek, jako nenasytný cestovatel, neunikl fascinaci tímto místem. Brzy si uvědomil, že nemůže při jediné návštěvě zachytit vizuální aspekty takového území, ani pochopit jeho hlubokou duchovnost – po své první cestě se vrátil již desetkrát a letos v zimě plánuje další návštěvu.

Rok l993, kdy Málek zahájil své putování do Ladákhu, byl také rokem, kdy Ladákh obdržel od ústřední indické vlády poloautonomní statut. Ladákh, usazený hluboko v Himálajích, na západní hraně Tibetské plošiny, bývá také nazýván Malý Tibet. Díky tomu, že je pod indickou správou, byl jeho odkaz ušetřen ničení, jež způsobilo pohromu v mnoha jiných částech Tibetu. Buddhistické kláštery, stáří jejichž budov sahá až do 12. nebo dokonce 11. století, mají stěny ozdobené bohatě kolorovanými freskami a pyšní se množstvím vystavených soch. Jejich výrazné barvy zaujaly Málkovu pozornost, což se odrazilo v některých z jeho maleb. Málka však přitahuje nejen umění, ale také životní styl a zvyky místních obyvatel. Rozhodl se ovšem nepojmout do svého díla z Ladákhu figurativní motivy, aby se vyhnul jakékoli etnografické romantizaci „domorodců“.

Málka totiž nejvíce fascinuje architektura a její dokonalé, přímo bezešvé splynutí s horským prostředím. Přitom však nereprodukuje obraz krajiny podle skutečnosti. Daleko spíše si dovoluje odchýlit se od vizuální reality, aby vyjádřil jedinečný charakter tohoto místa. V největším ze svých obrazů, který zobrazuje ruinu královského paláce nad hlavním městem Ladákhu Leh, pozměňuje Málek přírodní konfiguraci hor tak, aby akcentoval monumentálnost tohoto paláce. Obrazy krajiny proto nejsou doslovným převedením skutečné situace. Umělec sám je vidí jako nepřímé „portréty“ zobrazovaného území.

Je to dokladem Málkova dlouhodobého zájmu o portrétování. V tomto žánru vytvořil mnoho vynikajících děl, dokonce ještě než se angažoval v informelu počátkem 60. let. Tento svůj zájem znovu potvrdil v portrétu Samuela Becketta (1967–1969).

Málek v mnoha případech propojil pravdivou podobu toho, kdo mu seděl modelem, s neočekávaným ztvárněním pozadí, které rámuje postavu. Portrét paní Grossové (1981–1982), který představuje citlivou studii starší ženy, je namalován s vydatným použitím žlutých a modrých barevných odstínů. Klidná kontemplativní nálada tohoto obrazu je posílena ústředním umístěním knihy, kterou drží sedící žena.

Portrét Bertíka Šipky (1982–1983) vyzařuje sympatie a pochopení psychologických problémů, které má mladý model. Tady Málek plně rozvíjí svůj hluboce procítěný humanismus. U tohoto obrazu se plně uplatňuje krajinný motiv v pozadí, který naznačuje jiný dlouhodobý zájem umělce – totiž zobrazení krajiny, resp. městské krajiny. V Málkových časných figurativních scénách, jako je Buffet na Palmovce, nebo v městských krajinách s výraznými krajinnými prvky, jako je Špejchar (obojí 1957), se můžeme přesvědčit o výrazné oblibě expresionistických nálad a schopnosti reorganizovat prvky tak, aby bylo dosaženo optimálního dramatického účinu. Tou dobou se Málek zajímal o dílo expresionistů, jako byli Bohumil Kubišta, George Roualt nebo Edward Munch, jejichž pražská výstava v roce 1905 ovlivnila celé hnutí české moderny i následující generace.

Málkova angažovanost v informelu a jeho účast na dnes již legendárních Konfrontacích je dostatečně probrána jinde, a proto se raději vydám po stopách obliby ztvárnění krajiny, kterou tak silně demonstrují jeho nedávná díla z Ladákhu, Kambodže a Kalifornie.

Na jaře 1998 přijal Málek pozvání německého projektu na záchranu sochařské výzdoby templu v Angkor Vat a rozjel se do Kambodže.

Zde se z něj opět stal častý návštěvník světa minulosti. Na rozdíl od Ladákhu nejsou monumenty v oblasti Angkoru funkční, ale byly již dávno opuštěny. Architektura vytvořená lidskou rukou již několik století bojuje nerovný boj s tropickou vegetací. Stromy objímají budovy chrámů svými kořeny utvářenými tak, že téměř připomínají lidské končetiny. V obrazech a akvarelech z Ladákhu používá Málek výrazných základních i sekundárních barev. Ve svých pracích z Angkoru se omezuje na použití tužky a velmi slabých rozmytých barev, aby neakcentoval exotiku daného místa, a ani nepodlehl romantizujícímu historismu.

Poslední série prací, které jsem měla sama příležitost vidět, byl cyklus ztvárňující kalifornskou krajinu. Málek sem přijel před mnoha lety na návštěvu svých švédských přátel a také tady si vytvořil téměř permanentní základnu, neboť tu vyučoval malbu i kreslení. I tady zaznamenal mnoho návratů. Jeho kresby různých aspektů Kalifornie jsou vesměs rychlé studie, které zachycují ohromnou rozmanitost jak industrializovaného, tak i nedotčeného prostředí.

Tonda Málek by si byl sotva představil, do jakých dálek bude cestovat a jaké obměny jeho vlastního díla mu dovolí osud zakusit až do dnešních dnů. Jeho dobrodružství začala časně, když studoval v 50. letech výtvarné umění v Praze, pak se stal neodmyslitelnou součástí uměleckého předvoje v 60. letech, načež emigroval po ruské invazi v roce 1968. Poté se usadil ve Švédsku a později v Německu.

Nyní tráví dlouhá časová údobí životem a prací v Indii, Kambodži a Kalifornii. Jeho výpady do abstrakce utuchají, jak se zdá, a jsou nahrazeny obnoveným zájmem o figurativní díla, portréty a krajinomalbu i kresbu. Mezi těmito kategoriemi se pohybuje Málek s pohodlnou samozřejmostí, stejně jako mezi kontinenty, a zdá se, že nalezl řešení svého života i svého díla.

Málkovy nové konfrontace / Hana Dobešová

Jméno českého malíře Antonína Málka bylo dlouhou dobu známo více na západoevropské a zámořské výtvarné scéně než doma. Věděla o něm hrstka odborníků a úzký okruh jeho přátel a generačních druhů. Patří k českým umělcům v exilu, jak uvádějí odborné publikace, ve kterých se teprve v posledních několika letech můžeme dočíst, jak výrazně se tento malíř zapsal do historie českého výtvarného umění 60. let, kdy spolu s několika dalšími umělci patřil do skupiny neveřejných Konfrontací jako jeden z představitelů českého informelu.

Akademický malíř Antonín Málek se narodil roku 1937 v Plzni, ale vyrůstal v Jindřichově Hradci, kam se stále rád vrací. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vlastimila Rady a Karla Součka. Od počátku 60. let, ještě za dob jeho studií, se Málkova tvorba zařadila do aktuálních výtvarných proudů v Praze i jinde. Byl také jedním z prvních aktérů nelegálních výstav v ateliérech pražských umělců spolu s dalšími příslušníky nejmladší a velmi progresivní výtvarné generace. Tyto akce, později známé pod jménem Konfrontace I a Konfrontace II, představovaly v podstatě jeden ze startovacích momentů směřujících k Pražskému jaru. Seskupení se ubíralo svou vlastní cestou, mimo oficiální scénu, ve které vládl socialistický realismus. Tito mladí umělci tvořili v duchu světového a evropského informelu a souvislost se jmény Tapies, Alberto Burri, Dubuffet nebo Pollock je zřejmá.

Zhruba od poloviny 60. let se objevují v Málkových abstraktních dílech náznaky figury, hlavy, částí lidského těla a tkání. Pomalu mu přestává stačit nahodilost v seskupení jednotlivých předmětů v asamblážích a informelních strukturách jeho objektů. Najednou mu připadalo příliš snadné využívat autenticity hmot a materiálů různých předmětů – písků, drátů, kovových součástek a textilií, které aplikoval do svých objektů, v nichž materiál sám byl nositelem obsahu a předmětem výrazu. Přestože je s odstupem času evidentní, že abstrakce patří k vrcholům jeho tvorby, autora přestala uspokojovat a stále častěji se vracel k figuře. Jeho umělecký vývoj pokročil dál. Vyvrcholením tohoto tvůrčího období se stal velký sugestivní portrét Samuela Becketta, vystavený na Málkově samostatné výstavě v Praze v roce 1968. Tato výstava byla první a také poslední autorovou samostatnou prezentací před jeho odchodem z republiky. Emigroval hned po okupaci v roce 1968.

Ve švédském exilu po krátkém období hledání našel kontinuitu a vrátil ke své předemigrační tvorbě (Portrét S. Becketta). Dominuje figurální tématika s důrazem na psychologický aspekt obsahového sdělení. Záměr a naléhavá potřeba autora zabývat se lidskou psychikou daly vzniknout celé řadě figurálních kompozic. Mnohé z těchto i z pozdějších Málkových prací mají politický podtext (Ideologové). Jeho portréty jsou velmi přesvědčivé. Expresivní deformace proporcí a tvarů v dramaticky akcentovaných detailech podtrhují charakter osobnosti portrétovaného a svědčí o vnitřním vztahu umělce k modelu.

Jako příklad lze uvést portrét arciopata Břevnovského kláštera Anastáze Opaska (1988), Portrét matky (1992–1995). Objevují se témata: hlava, maska, dialog, rozhovor sama se sebou v zrcadle, moment ohrožení. Zájem o osud člověka, vlastní introspekce, existenciální pocity – to vše vedlo autora k dílům, jejichž vyznění jsou nadčasová (Touha po ozvěně, 1990, cyklus obrazů Jsi pozorován, 1991–1992).

Od druhé poloviny 70. let až do dnešních dnů se tedy dominantou Málkovy tvorby stává portrét, ať již imaginární, nebo portrét skutečné osoby, v poslední době pak portrét krajiny.

Antonín Málek se zabývá také scénickou výpravou. Začal v Kolíně nad Rýnem spoluprací s pantomimickým divadlem Kefka Milana Sládka. Je autorem výpravy pro hry Král Ubu (1984), Baron Prášila (1986), Apokalyptika (1989). V posledních letech pracoval na inscenaci nové verze hry Milana Sládka Ubu na motiv absurdní hry Alfreda Jarryho, která měla premiéru v únoru 1999 v divadle Aréna v Bratislavě.

V průběhu let se Málek několikrát dotkl tématu krajiny, jak bylo výše řečeno, ale v poslední době se krajině věnuje velmi intenzivně na svých cestách. Na pozvání projektu Fachhoschule v Kolíně nad Rýnem, která se zabývá restaurováním nástěnných maleb v klášteře Alchi (Save Alchi), v roce 1993 přijel do Ladákhu a himalajská krajina ho okouzlila natolik, že tam od té doby každoročně zajíždí. Při těchto cestách vznikla kolekce několika stovek kreseb a obrazů, které autor nazval Portréty ladákhské krajiny. Jednou z aktivit Málkových pobytů v Ladákhu je experiment v klášteře Likíru, kde vždy několikrát v létě kreslí a maluje s malými žáčky tamější klášterní školy.

Od roku 1999 rozšířil své působení v Asii ještě o Kambodžu, v souvislosti s dalším konzervačním a dokumentačním projektem kolínské Fachhoschule (German Apsara Conservation Project), která se zabývá konzervováním sochařské výzdoby v templu Angkor Vat. U některých chrámů z oblasti Angkoru, např. Ta Prohm, Preah Khan či Banteay Kdei a dalších, nebyla džungle záměrně úplně vymýcena a byly tam ponechány obrovské stromy, které se přelévají přes chrámové budovy, chodby a zdi. Jejich kořeny se vinou po stavbách, svírají je a drtí, nedovolují jim, aby se rozpadly, a zároveň je ničí. Příroda si bere zpět to, co jí bylo člověkem odebráno. Svěže a lehce provedené kresby s touto tematikou charakterizují Málkovu práci z posledního období. Věčný koloběh zrodu, rozpadu, pomíjivosti a zmaru představuje pro Málka možnost vyjádřit své vnitřní pocity, které jej provázejí celým životem a tvoří obsahové jádro jeho prací od samého počátku umělecké cesty, ať již se jedná o abstraktní, figurální nebo krajinnou tvorbu.

V Málkových portrétech člověka nebo krajiny převažuje vždy snaha postihnout lidskou touhu po zakotvení ve skutečném světě, v pokusu o znovunalezení kontinuity s tradicí, proti nebezpečnému trendu útěku do iluzorního světa virtuální reality, která, zdá se, charakterizuje dobu, ve které dnes žijeme.

Co mám psát? / Frank Meyer

„Já nevím, to je jedno!“ řekl Tonda Málek, když jsem se ho zeptal, co mám pro tuhle knížku napsat. Jsem herec, umění nerozumím.

Roku 1984 jsem ho já požádal o jeden text – o scénických dekoracích pro divadelní program ke hře Král Ubu. Po týdnu mi zavolal: „Co mám psát? Já jsem malíř!“ Byl to dlouhý rozhovor: mluvil o proklatém nedostatku času, o těžkostech práce, vlastně o tom, co se mu podle jeho soudu nedaří a co by chtěl udělat líp.

„Máš nějakou ideu, koncepci?“ ptal jsem se ho. (Znám umělce, kteří by o tom dokázali s radostí napsat celou knížku.) Tonda, pomalu: „No… dostat na scénu věci, s kterými herci můžou dělat všechno možný.“ To bylo všechno. Typický Tonda.

No… v „Ubu“ jsme s věcmi, který pro nás Málek vytvořil, dokázali dělat všechno možný, dokonce i nemožný: to nebyla jen scéna, to byl celý vesmír: výprava, rekvizity, kostýmy, zkrátka všechno. Všechno, kromě našich nahých těl, bylo od Tondy! A mělo to sílu a rozhodnost a dávalo to smysl. A přesto (nebo právě proto) nám to dávalo dost volnosti, abychom v tom všem a s tím vším mohli na scéně ve světě Málkových obrazů žít! Kdo má takové možnosti!

Přitom jsem z toho mohl mít i obavy. Když jsem Tondu před třiceti lety poznal, maloval lidi, především lidské tváře; a udělal na mě tehdy dojem jako málokdo. Jeho obrazy mě znepokojovaly. Hledal jsem správný odstup, z kterého bych se na ně mohl dívat, a cítil jsem a cítím, že si naopak ony ode mě drží distanc, a přitom mě vtahují do víru, který mě k nim neodolatelně přitahuje.

A představa, že člověk se v jeho obrazech lidí ztratí, není nic příjemného, spíš je to takový zlý sen.

Později, když maloval krajiny, mě ten vír k sobě spíše vlídně zval. Tak jsem Málkovy obrazy pozoroval, hrál jsem v nich a směl jsem se od něho také učit: kreslit portréty podle jednoho a téhož modelu. Tvrdá škola, do níž jsem mohl bohužel chodit jen krátce. Kreslíř se ze mě přirozeně nestal, ale začal jsem s Tondovou pomocí chápat, co to znamená dívat se.

Jednou jsem u něho sám seděl modelem. Člověk cítí z koutků očí a z dalších třetích očí a kůže a z neuvědomělých antén, jak ho ten druhý odhaduje, poměřuje, jak jím proniká a pronásleduje ho až do těch nejméně příjemných záhybů vrásek. Jak ho rozebírá, krájí na kousíčky a pojídá. A zároveň hladí, látá, vyspravuje, léčí a miluje. Pitvá ho doslova na kost a probouzí k životu.

A když pak člověk tu kresbu vidí, spatří život, vlastní život, který pak, možná, pozná. Mezi malířem a modelem se odehrává nanejvýš věcný a intimní příběh. Vzniká cudný, neposkvrněný vztah. Člověk vidí, poznává a cítí toho, koho maluje, jinak než dřív.

A malovaný už není tím, čím byl předtím.

Milý Tondo – vděčím ti za víc, než vůbec tušíš!

Dal bych nevím co za to, abych se dozvěděl, jak se cítí a samy sebe vidí třeba ruiny a stromy v Angkoru od té doby, cos je maloval…

Antonín Málek
Antonin Malek

Krajinou lidské duše Antonína Málka

Psát o tvorbě Antonína Málka (1937) jen krátce, není snadné. Rozsáhlé dílo i spletitá životní cesta tohoto umělce naopak podněcuje k zapálenému výkladu a řadě interpretací. Z českých historiků umění se Málkově práci věnovali především Mahulena Nešlehová, Hana Dobešová, Jan Kříž, Vlastimil Tetiva nebo v New Yorku působící Charlotta Kotíková. Mnozí z nich se stali Málkovými blízkými přáteli a jeho dílo i život sledují s osobním zaujetím.

Antonín Málek patří do skupiny umělců, kteří odešli z domoviny a ve své práci pokračovali v emigraci. Během působení ve Švédsku i Německu, se jeho tvorba nenásilně integrovala do tamní umělecké scény a byla hojně reflektována samostatnými i kolektivními výstavami, a ohodnocena řadou cen. Kolik energie je však třeba, aby člověk v emigraci takto obstál a zpracoval tíhu nejistoty? A kolik úsilí je teprve nutné k uchování vnitřní kontinuity, aby myšlenky a výtvarný názor mohly být rozvíjeny v novém prostředí stejně soustředěně?

Málek opustil Českou republiku v roce 1968 vybaven důležitými zkušenostmi výtvarnými i intelektuálními. Kromě studií na Akademii výtvarných umění v Praze (1957-1963) umožňující vzájemnou konfrontaci i teoretický základ, sehrálo významnou roli přátelství umělců kolem Jana Koblasy, které se utvářelo se od sklonku 50. let. Postavené bylo na respektování určitých měřítek pro kvalitu a na „příbuznosti“ výtvarného usilování. Kromě sblížení s Mikulášem Medkem, v jehož ateliéru se umělci scházeli, bylo přínosné setkání s dalšími představiteli starší generace (V. Boudníkem, J. Istlerem, J. Kolářem) a zejména s důležitými teoretiky (F. Šmejkalem, B. Mrázem, A. Hartmannem, V. Linhartovou, J. Křížem a D. Veselým). Hojně se četla existencionální literatura (F. Kafka, L. Klíma, A. Camus), umělcům byla blízká absurdita Samuela Becketta, a neopomenutelný byl zájem o moderní klasickou i experimentální hudbu (L. Janáček, B. Martinů, A. Schönberg, A. Berg, A. Webern, P. Boulese, K. Stockhausen, J. Cage) a freejazz (O. Coleman, Ch. Parker, J. W. Coltrane, ad.). Podstatnou zkušeností byla také účast na dnes již legendárních neveřejných Konfrontacích (1960), které Málka ve zvolené cestě výtvarného uvažování jen utvrdily.

Tvorba Antonína Málka před-emigračního období tedy stála po boku typických pilířů českého neoficiálního umění 60. let (Zdeňka Berana, Evy a Čestmíra Janoškových, Jana Koblasy, Pavla Nešlehy, Zbyška Siona, Antonína Tomalíka, Jiřího Valenty, Aleše Veselého, Karla Nepraše, ad.), kde společně s nimi navazovala zpřetrhané souvislosti s předválečným vývojem. Už od sklonku 50. let můžeme v Málkově projevu zaznamenat specifický jev, kterým je zájem o lidskou figuru a portrét. Figurální tvarosloví často nacházíme v kresbách a grafikách, kde je kódováno do skrytých symbolů a asociačních zkratek, ale mnohdy zpracováváno i drobnohlednými detaily lidského těla (oko, koleno, zadek). Figuru však jasně cítíme i z informelních materiálových obrazů, především vertikálně orientovaných, kde je hmota soustředěna kolem středové štěrbiny. Tato rozdrásaná jizva není jen odkazem k tělesnosti, ale významově dosahuje k člověku jako duchovní bytosti se svým hluboko ukrytým o to však zranitelnějším nitrem.


Symbolickým milníkem Málkovy výtvarné cesty je portrét Samuela Becketta (1967/68), který uzavírá tvorbu na domácí půdě a dává vale informelnímu projevu. Následující exilová léta ve Švédsku byla epochou zpevněné formy a barevně vyčištěných ploch, jakoby absorbujících svěžest čirého světla severského vzduchu, a snad i svobody (Poutník v horách, 1973, Žluté moře, 1973). V obrazech a kresbách tohoto období se také vynořují obsahové vazby k politické atmosféře doma (Památce Jana Palacha, 1970, Pomník Cenzuře, 1970/71) i prvky humoru a mrazivé ironie (Keep smiling, 1971).

V roce 1973 Antonín Málek poznal druhou manželku - sochařku a keramičku Ulrike Málek – Lohmeyer, se kterou založil druhý ateliér v Kielu. Střídavě pak působili ve švédském Alingsåsu a v německém Kielu, kde udržovali podnětné styky s dalšími emigranty Janem Koblasou a Jiřím Valentou. Po rozpadu manželství v roce 1979 se Málek přesunul do Kolína nad Rýnem, kde působí dodnes. Zde začaly vznikat nesčetné cykly portrétů, figurálních kreseb, maleb a grafik s uvolněným odkazem k realitě. Jejich nosníkem jsou psychologizované vazby k prapodstatě člověka hodnocené vždy v obecně platném významu (Puklé zrcadlo I-VI, 1979 nebo V osamělé krajině, 1980/81). Problematika lidské duše se vší její osamělostí, vyprázdněním a touhou po naplnění a pevném bodě zde získává univerzální obsah otázky lidského bytí.

Na tomto filozofickém základě vyrůstá taktéž téma krajiny, které vstoupilo do Málkova zájmu v roce 1993. Tehdy umělec zahájil cesty do kulturně i geograficky nám vzdálených zemí – Ladáku a Kambodži, kde pevně zakořeněné tradice jitří vědomí nejzákladnějších principů naší existence. Kresby a malby krajiny, velmi minuciózní a zároveň lehké a suverénní, nejsou »fotografickým« přenosem viděného, ale záznamem myšlenkového procesu, kterým je konkrétní krajina transformována do globálně vnímané reality. Kruh Málkovy tvorby se tak logicky uzavírá. Problematiku lidské existenční podstaty sledovanou v tématech figury a portrétu, »završuje« portrét krajiny chápané jako obraz světa. Světa, do jehož složitého systému je ukotven právě člověk.

Ilona Víchová

Antonín Málek...

..obrazový průřez dílem Antonína Málka.

Antonin Malek

Jindřichův Hradec – Plovárna
Jindřichův Hradec – Bath

1956

Antonin Malek

Autoportrét
Autoportrait

1957

Antonin Malek

Portrét Lotky Gutové
Portrait of Lotka Gutová

1958

Antonin Malek

Lotka Gutová

1958

Antonin Malek

Autoportrét
Autoportrait

1957

Antonin Malek

Praha – park na Žižkově
Prague – Žižkov Park

1957

Antonin Malek

Bufet na Palmovce
Buffet at Palmovka

1957
(studie k obrazu)
(sketch for painting)

Antonin Malek

Bufet na Palmovce
Buffet at Palmovka

1958

Antonin Malek

Kříž v Heľpě
Cross in Heľpa

1957

Antonin Malek

Synagoga v Praze
Synagogue in Prague

1958 - 1959

Antonin Malek

Jindřichův Hradec – Malý Vajgar s labutí
Jindřichův Hradec – Little Vajgar with Swan

1958

Antonin Malek

Jindřichův Hradec – Františkánský klášter
Jindřichův Hradec – Franciscan Cloister

1958

Antonin Malek

Jindřichův Hradec – Kostel sv. Jana Křtitele
Jindřichův Hradec – St. John Baptist’s Church

1958

Antonin Malek

V tramvaji
On the Tram

1959

Antonin Malek

Milosrdný samaritán
Merciful Samaritan

1959

Antonin Malek

V tramvaji – Čtenáři novin
On the Tram – Newspaper Readers

1958

Antonin Malek

Chodci
Walkers

1958

Antonin Malek

Předměstská krajina
Suburban Landscape

1958

Antonin Malek

Maminka
Mother

1959

Antonin Malek

Babička
Grandma

1958

Antonin Malek

Otec
Father

1958

Antonin Malek

Režisérka Věra Chytilová
Film Director Věra Chytilová

1957 - 1958

Antonin Malek

Špejchar

1959

Antonin Malek

Viadukt v Karlíně
Viaduct in Karlín

1958

Antonin Malek

Noc na nábřeží Vltavy
Night on Vltava Embankment

1957

Antonin Malek

Pijáci piva
Beer Drinkers

1959

Antonin Malek

Výlov – Třídění ryb
Fish Harvest – Fish Sorting

1959
(studie k obrazu)
(sketch for painting)

Antonin Malek

Milosrdný samaritán
Merciful Samaritan

1959

Antonin Malek

Pijáci piva
Beer drinkers

1959

Antonin Malek

Rybáři – Třídění ryb
Fishermen – Fish Sorting

1959

Antonin Malek

Pár
Couple

1959

Antonin Malek

Obraz – Objekt
Painting – Object

1961

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1960 - 1961

Antonin Malek

Objekt
Object

1960 - 1961

Antonin Malek

Objekt – Obraz
Object – Painting

1961

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1960

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1960

Antonin Malek

Boulička I
Little Bump I

1961 - 1962

Antonin Malek

Boulička II
Little Bump II

1962

Antonin Malek

Objekt – soustředné kruhy
Object – Concentric Circles

1963

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1960

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1960

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1960
(sestaveno ze dvou dílů)
(composed of two parts)

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1961 - 1962
(sestaveno ze tří dílů)
(composed of three parts)

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1960
(sestaveno ze dvou dílů)
(composed of two parts)

Antonin Malek

Otisky
Imprints I

1962

Antonin Malek

Otisky
Imprints II

1962

Antonin Malek

Otisky
Imprints III

1962

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1963

Antonin Malek

Bez názvu
Untitled

1963

Antonin Malek

Hledání toho co je uvnitř
Seeking What Is Inside

1964 - 1965

Antonin Malek

To co je uvnitř
What Is Inside

1964 - 1965

Antonin Malek

Hledání toho co je uvnitř
Seeking What Is Inside

1964 - 1965

Antonin Malek

Objekt – Figura
Object – Figure

1964 - 1966

Antonin Malek

Objekt – Figura
Object – Figure

1964 - 1966

Antonin Malek

To co je uvnitř
What Is Inside

1965

Antonin Malek

To co je uvnitř
What Is Inside

1965

Antonin Malek

To co je uvnitř
What Is Inside

1966

Antonin Malek

To co je uvnitř
What Is Inside

1966

Antonin Malek

To co je uvnitř
What Is Inside

1966

Antonin Malek

Hlava – Figura
Head – Figure

1966

Antonin Malek

Hlava – Figura
Head – Figure

1966

Antonin Malek

Hlava – Figura
Head – Figure

1966

Antonin Malek

Figura
Figure

1966

Antonin Malek

Portrét Petra Brady
Portrait of Petr Brada

1968

Antonin Malek

Portrét Adama Kretschmera
Portrait of Adam Kretschmer

1968

Antonin Malek

Portrét architekta Miroslava Hrubého
Portrait of architect Miroslav Hrubý

1968

Antonin Malek

Bez názvu – motivy z Becketta
Untitled – motives from Beckett

1968

Antonin Malek

Samuel Beckett

1967 - 1968

Antonin Malek

Figura – Muž
Figure – Man

1969 - 1970

Antonin Malek

Zapomenutá poselství – negativ
Forgotten Messages – negative

1969 - 1970

Antonin Malek

Signál – Brána – vzpomínka na šedesátá
Signal – Gate – Recollection of 1960s

1969

Antonin Malek

Genesis

1970

Antonin Malek

Triptych (Památce Antonína Tomalíka)
Triptych (In memory of Antonín Tomalík)

1971 - 1972

Antonin Malek

Triptych (Památce Antonína Tomalíka)
Triptych (In memory of Antonín Tomalík)

1971 - 1972

Antonin Malek

Kapka
Drop

1971

Antonin Malek

Maska I
Mask

1974

Antonin Malek

Maska II
Mask

1974

Antonin Malek

Maska III
Mask

1974

Antonin Malek

Keep smilling

1971

Antonin Malek

Mozek
Brain

1970

Antonin Malek

Dole a nahoře, nahoře a dole
Down and Up, Up and Down

1972 - 1977

Antonin Malek

Hlava
Head

1978

Antonin Malek

Maska se svým stínem
Mask with Its Shadow

1974

Antonin Malek

Rozhovor se stíny
Conversation with Shadows

1975

Antonin Malek

Maska
Mask

1978

Antonin Malek

Sám se sebou konfrontován…
Confronted by Own Self…

1975

Antonin Malek

Pět stavů
Five Stages

Napadení
Assault
1971

Antonin Malek

Pět stavů
Five Stages

Zápas
Fight
1971

Antonin Malek

Pět stavů
Five Stages

Tíseň
Opression
1971

Antonin Malek

Pět stavů
Five Stages

Rozpolcení
Split
1971

Antonin Malek

Pět stavů
Five Stages

Osvobození
Liberation
1971

Antonin Malek

Chodec
Walker

1969

Antonin Malek

Pomník cenzuře
Memorial to Censorship


1970 - 1971

Antonin Malek

Ty!
You!

1970

Antonin Malek

Památce Jana Palacha
In Memory of Jan Palach

1970

Antonin Malek

Tři (triptychy)
Threesome I, II (triptychs)

1973

Antonin Malek

Tři (triptychy)
Threesome I, II (triptychs)

1973

Antonin Malek

Tři (triptych)
Threesome (triptych)

1973

Antonin Malek

Žluté moře
Yellow Sea

1973

Antonin Malek

Nahoře a dole – Hrací karta
Up and Down – Playing Card

1972 - 1973

Antonin Malek

Poutník v horách
Wanderer in Mountains

1973

Antonin Malek

Figura v pohybu
Figure in Motion

1976

Antonin Malek

Figura v pohybu
Figure in Motion

1976

Antonin Malek

Tanec
Dance I

1976

Antonin Malek

Tanec
Dance II

1976

Antonin Malek

Figura – Muž
Figure I – Man

1976

Antonin Malek

Figura – Dítě
Figure II – Child

1976

Antonin Malek

Dopis
Letter I - III

1971

Antonin Malek

Dopis
Letter I - III

1971

Antonin Malek

Dopis
Letter I - III

1971

Antonin Malek

Tři
Threesome

1975

Antonin Malek

Stín v pozadí
Shadow in Background

1975

Antonin Malek

Kapka
Drop

1979

Antonin Malek

Balancující
Balancing

1978 - 1979

Antonin Malek

Křikloun
Screamer

1973 - 1978

Antonin Malek

Ukřižování (triptych)
Crucifixion (triptych)

1977 - 1979

Antonin Malek

Město
City

1977 - 1978

Antonin Malek

Kapka (triptych)
Drop (triptych)

1974 - 1976

Antonin Malek

Rozhovor se stíny – Jsi pozorován
Conversation with Shadows – You Are Watched

1976

Antonin Malek

Figura
Figure I

1994

Antonin Malek

Figura
Figure II

1994

Antonin Malek

Figura
Figure III

1994

Antonin Malek

Figura
Figure IV

1994

Antonin Malek

Rouška
Veil I - III

1993 - 2005

Antonin Malek

Rouška
Veil I - III

1993 - 2005

Antonin Malek

Rouška
Veil I - III

1993 - 2005

Antonin Malek

Tři na toboganu
Three on Roller-Coaster

1994

Antonin Malek

Pokus to říci
Attempt to Say It

1994

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - VII

1990 - 2001

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - VII

1990 - 2001

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - VII

1990 - 2001

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - VII

1990 - 2001

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - VII

1990 - 2001

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - VII

1990 - 2001

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - VII

1990 - 2001

Antonin Malek

Poutník městem
City Wanderer

1991

Antonin Malek

Wiking-Narr – karnevalová maska
Wiking-Narr – Carnival Mask I, II

1992

Antonin Malek

Wiking-Narr – karnevalová maska
Wiking-Narr – Carnival Mask I, II

1992

Antonin Malek

V osamělé krajině
In Lonely Landscape

1980 - 1981

Antonin Malek

Rozhovor
Conversation

1995 - 2005

Antonin Malek

Průhledná maska
Transparent Mask

1978 - 1996

Antonin Malek

Pár: anděl(-a) a čert (diptych)
Couple: Angel(a) and Devil (diptych)

1995

Antonin Malek

Pár: anděl(-a) a čert (diptych)
Couple: Angel(a) and Devil (diptych)

1995

Antonin Malek

Pár
Couple

1995

Antonin Malek

Mezi dvěma
Between Two

1995

Antonin Malek

Ženská figura
Female Figure

1995

Antonin Malek

Královská rodina
Royal Family

1995

Antonin Malek

Triptych I–III

1981

Antonin Malek

Triptych I–III

1981

Antonin Malek

Triptych I–III

1981

Antonin Malek

Puklé zrcadlo
Broken Mirror I

1979

Antonin Malek

Puklé zrcadlo
Broken Mirror II

1979

Antonin Malek

„Jeckové“ – Karnevalové masky z Kolína nad Rýnem
“Jecks” – Carnival Masks from Cologne

1982

Antonin Malek

Maska – Karneval v Kolíně nad Rýnem
Mask – Carnival in Cologne

1980

Antonin Malek

Gudrun – Maska
Gudrun – Mask

1980

Antonin Malek

Karneval v Kolíně nad Rýnem
Carnival in Cologne

2000

Antonin Malek

Balancující
Balancing

1997 - 2005

Antonin Malek

Balancující
Balancing

1992

Antonin Malek

Pokus neztratit rovnováhu
Attempt to Keep Balance

1997

Antonin Malek

Setkání v Kolíně (diptych)
Meeting in Cologne (diptych)

1980 - 1983

Antonin Malek

Šťastná rodinka
Happy Family

1992

Antonin Malek

Turisté ve Španělsku (triptych)
Tourists in Spain (triptych)

1990

Antonin Malek

Berlín, podzim 1989
Berlin, Autumn 1989

1991

Antonin Malek

Touha po ozvěně – Čerchov
Desire for Echo – Čerchov

1990 - 1991

Antonin Malek

Setkání se v zrcadle (triptych)
Uniting in Mirror (triptych)

1984 - 1987

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - II

1980 - 1981

Antonin Malek

Ideolog
Ideologist I - II

1980 - 1981

Antonin Malek

Vzpomínka na New York
Memory of New York I, II

1986 - 1995

Antonin Malek

Vzpomínka na New York
Memory of New York I, II

1986 - 1995

Antonin Malek

Jan Pazdírek

1978 - 1984

Antonin Malek

Portrét Jana Pazdírka
Portrait of Jan Pazdírek

1978 - 1980

Antonin Malek

Portrét architektky Marie Matyášové
Portrait of architect Marie Matyášová

1979

Antonin Malek

Maminka
Mother

1992 - 1995

Antonin Malek

Maminka
Mother

1982 - 1983

Antonin Malek

Portrét Bertíka Šipky
Portrait of Bertík Šipka

1982 - 1983

Antonin Malek

Portrét paní Gross
Portrait of Mrs. Gross

1981 - 1982

Antonin Malek

Franz Kafka

1994 - 1995

Antonin Malek

Franz Kafka

2003

Antonin Malek

Portrét Lízy Scheuerové
Portrait of Liza Scheuer

1991 - 2002

Antonin Malek

Olomoucká bohyně
Olomouc Goddess

1991 - 2002

Antonin Malek

Rozhovor tří
Conversation of Three

2003

Antonin Malek

Tři
Threesome I - V

1992

Antonin Malek

Tři
Threesome I - V

1992

Antonin Malek

Tři
Threesome I - V

1992

Antonin Malek

Tři
Threesome I - V

1992

Antonin Malek

Tři
Threesome I - V

1992

Antonin Malek

V zajetí stínu
Captured by Shadow

2004

Antonin Malek

Tanec
Dance I

2005

Antonin Malek

Tanec
Dance II

2005

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Jsi pozorován
You Are Observed I - XV

1991 - 1993

Antonin Malek

Má poslední cigareta
My Last Cigarette

1987 - 1990

Antonin Malek

Köln–Mülhem

2002

Antonin Malek

Kolínský dóm
Cologne Dome

2003

Antonin Malek

Kolínský dóm
Cologne Dome

2003

Antonin Malek

Leh II

1996 - 1999

Antonin Malek

Leh II

1996 - 1999

Antonin Malek

Chrámy v Alchi
Temples in Alchi

1993 - 1994

Antonin Malek

Alchi – dům Youlkhor
Alchi – Youlkhor House

1995

Antonin Malek

Alchi – Indus

1993

Antonin Malek

Leh

1997

Antonin Malek

Alchi, Chulungtse
(studie k obrazu | sketch for painting)

1993

Antonin Malek

Alchi – panorama nad Saspolem
Alchi – Panorama Above Saspol

1994

Antonin Malek

Alchi – Indus

1994

Antonin Malek

Alchi – cesta k Chulungtse
Alchi – Path to Chulungtse

2000

Antonin Malek

Alchi – Indus

1993

Antonin Malek

Klášter Phyang
Phyang Monastery

2001

Antonin Malek

Nad Chulungtse
Above Chulungtse

2004

Antonin Malek

Okolí Saspolu
Saspol Vicinity

2004

Antonin Malek

Chýše pastýřů – Skalní rodina (Alchi-Stakspila)
Shepherds’ Hut – Rock Family (Alchi-Stakspila)

2004

Antonin Malek

Pokhara – masiv Anapurny
Pokhara – Anapurna Range

2002

Antonin Malek

Thimi u Káthmándú
Thimi near Kathmandu

2002

Antonin Malek

Thimi – cihelna
Thimi – brick factory

2002

Antonin Malek

Tempel v Bháktápúru
Temple in Bhaktapur

2002

Antonin Malek

Káthmándú
Kathmandu

2002

Antonin Malek

Tempel Angkor Vat – sever
Tempel Angkor Vat – North

1999

Antonin Malek

Tempel Ta Prohm, Angkor

1999

Antonin Malek

Tempel Ta Prohm, Angkor

2000

Antonin Malek

Tempel Ta Prohm, Angkor

2000

Antonin Malek

Tempel Ta Prohm, Angkor

2000

Antonin Malek

Příliš krátká košilka
Too Short Shirt (Tempel Ta Prohm, Angkor)

2002

Antonin Malek

Angkor Vat II

1998

Antonin Malek

San Francisco – Golden Gate Bridge

2001

Antonin Malek

Berkeley (Erotické aspekty kalifornské krajiny
Erotic Aspects of California Landscape) I

1985

Antonin Malek

Berkeley (Erotické aspekty kalifornské krajiny
Erotic Aspects of California Landscape) II

1985

Antonin Malek

San Francisco – pohled z ostrova Treasure
San Francisco – View from Treasure Island

2004

Antonin Malek

Král Ubu
King Ubu

1980

Antonin Malek

Král Ubu
King Ubu

1980

Antonin Malek

Král Ubu
King Ubu

1980

Antonin Malek

Král Ubu
King Ubu

1980

Antonin Malek

Král Ubu
King Ubu

1986

Kontakt

Steinkopfstrasse 2

D-51065 Kolín nad Rýnem
Německo

tondamalek@gmx.de
tel/fax: +49-(0) 221-629542
mobil: +49-(0) 1722437634U Nádraží 801/II

377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika

tondamalek@gmx.de
mobil: +420 728 820 378